Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PRECISE: En hälsoekonomiskt approach för att utvärdera och hantera osäker evidens i precisionsmedicin

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 4 748 397 kronor
Projektets löptid maj 2019 - augusti 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Utveckla ny hälsoekonomisk metodik med fokus på rätt behandling till rätt patient med rätt utvärderingsmetod och forskningsportfölj. Specifika delmål inkluderar: 1. Utveckla en hälsoekonomisk modell för utvärdering av nya diagnostiska teknologier och skräddarsydda behandlingar som beaktar olika patientkaraktäristik (heterogenitet). 2. Utvärdera kostnader, hälsoutfall och konsekvenser av osäkerheter för diagnostik och skräddarsydd behandling inom fettleversjukdom. 3. Utveckla metoder för en kostnadseffektiv forskningsportfölj.

Förväntade effekter och resultat

Metoderna för hälsoekonomisk utvärdering har inte riktigt hängt med den snabba utvecklingen av nya diagnostiska metoder och skräddarsydda behandlingar i vården. Projektet fyller delar av denna kunskapslucka. Fallstudierna kommer att stödja policy och kliniskt beslutsfattande för patienter med leversjukdom. Metoderna som utvecklas kommer att stödja sjukvårdens beslutsfattande generellt och bidrar till att de åtgärder inom precisionsmedicin som bidrar med värde för patienter, sjukvården och samhället i stort kan prioriteras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets första fas utvärderar kostnadseffektivitet av MR-diagnostik för att skräddarsy behandling av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom med hjälp av evidenssyntes och beslutsanalytisk modellering. En systematisk litteraturgenomgång av levermodeller följs av modellutveckling och utvärdering av kostnadseffektivitet. I projektets andra fas används ”värde av information” analys för att identifiera en effektiv forskningsportfölj. Metoder och rekommendationer för framtida forskning testas med relevanta intressenter under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 februari 2023

Diarienummer 2019-01189

Statistik för sidan