Potenta opiathybrider med mindre biverkningar

Diarienummer 2016-02058
Koordinator Karolinska Institutet - Cancer Centrum Karolinska
Bidrag från Vinnova 1 176 436 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka epigenetiska mekanismer kopplade till utvecklingen av tolerans mot opiaters effekter. Vid svår smärta är opiater de enda medicinerna som hjälper. Men alla opiater orsakar toleransutveckling och kan ge potentiellt dödlig andningsdepression. Nyligen har man förstått att epigenetiska förändringar kan ligga bakom toleransutvecklingen. I detta projekt studerar vi särskilt epigenetiska förändringar vid behandling med opiater och nya opiathybrider, och undersöker om de senare kan ha mindre benägenhet att skapa toleransutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård. Smärtbehandling är ofta inte tillräckligt effektiv, eller ger allvarliga biverkningar. Kostnaderna för samhället är enorma i västvärlden, dels genom sjukfrånvaro och dels pga kostnader för behandling. Vi planerar att jämföra effekterna av nya opiathybrider och konventionella opiater, och tror att hybridmolekylerna ska visa sig ge potent smärtlindring med mindre risk för missbruk och andningsdepression. Därmed skulle både samhället vinna ekonomiskt och enskilda patienter slippa onödigt lidande.

Planerat upplägg och genomförande

Vår forskargrupp vid Onkologi-patologi vid KI har diskuterat de olika studierna i detalj med våra japanska kolleger och enats om en arbetsplan, som ska kunna följas inom stipulerad tidsram. Projektet innefattar molekylärbiologiska, farmakologiska och toxikologiska studier av de olika substansernas effekter. Nödvändiga resurser i form av biologiskt material, utrustning och expertis finns vid vår institution, inklusive human vävnad via KI Donatum. Administrativa resurser för genomförandet finns och arbetsmodellerna för studierna har redan testats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.