Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Portabel miljögiftsmätare för kadmium

Diarienummer
Koordinator Envic-Sense AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att öka antalet ämnen som fältmässigt kan detekteras från nuvarande kvicksilver och arsenik till att även omfatta kadmium. Målet är att en kadmiumsensor skall finnas tillgänglig efter projektets slut. Envic-Sense har utvecklat ett mätinstrument som gör det möjligt att mäta extremt låga halter av spårämnen direkt på plats i naturen. Mätinstrumentet utgör en generisk och skalbar plattform vilket innebär att antalet ämnen för detektion kan utökas och inte är begränsat till att endast omfatta metaller. Envic-Sense fokus ligger på fältmässig analys av tungmetaller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid diskussioner med kunder har det framkommit att arsenik, kadmium och kvicksilver är av stort intresse för fältmässiga analyser där man har behov av svar för låga halter och med god noggrannhet direkt på plats och inom några minuter. Ett framgångsrikt projekt ger Miljögiftsmätaren en avsevärd ökad konkurrenskraft nationellt såväl som internationellt då det även kan detektera kadmium. Detta ger en ökad flexibilitet för kunden som då kan använda instrumentet kostnadseffektivt för tungmetallanalys.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete i vilket Linköpings universitet bidrar med teoretiska kunskaper kring sensorteknologi och Stockholms universitet bidrar med praktiska experiment och framtagning av manualer för beredning av prov för fältmässig användning. Envic-Sense ansvarar för projektledning, tekniska anpassningar samt tillhandahåller instrument och förbrukningsmateriel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02181

Statistik för sidan