Planering Testmiljö Karlstad

Diarienummer
Koordinator Karlstads kommun - Barn- och ungdomsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 287 933 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att förbereda för etableringen av Testmiljö Karlstad, en digital miljö inom grundskolan i Karlstad för lärande och utveckling. Projektet har genomförts i enlighet med projektbeskrivningen och en plan för etableringen av testmiljön har upprättats. Tre workshops med lärare och rektorer har hållits. Testmiljöns grundidéer har i dessa workshops förankrats hos lärare och rektorer och det finns en stark efterfrågan på resurser för skolutveckling. Det finns också ett stort intresse av att bidra i testmiljön för att utveckla skolans verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien är i första hand en detaljerad plan för etablering av testmiljön. I planen beskrivs hur en distribuerad miljö för att utveckla och utvärdera IKT-stödda arbetssätt specifikt utvecklade för skolans verksamhet ska byggas upp. I första skedet deltar skolor i Karlstad, senare också skolor i Jönköping. Effekten av testmiljön ska vara att skolan får tillgång till nya och effektiva sätt att undervisa och lära, som har kraftfullt stöd av digitala verktyg och som har baserats på den senaste pedagogiska forskningen.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att identifiera den forskningsbas och den teknikplattform testmiljön ska utgå från. Under de workshops som hållits med lärare och rektorer har idén med testmiljön kunnat förankras hos rektorer och lärare och dessa ser idag testmiljön som en möjlighet att få kraftfullt stöd i att utveckla skolans verksamhet. Genom dessa workshops har projektgruppen också fått kunskap om vad testmiljön ska prioritera samt de fortbildningsbehov som finns för att deltagarna ska kunna vara med och bidra i testmiljön.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.