Pilottester av TensionCam

Diarienummer 2017-04300
Koordinator GCODER SYSTEMS AB - G-coder Systems AB
Bidrag från Vinnova 405 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Under 2018-2019 avser G-coder Systems AB genomföra pilottester av en patenterad sensorteknik - TensionCam - för fjärrövervakning (”Internet of Things”) av klämkraften i skruvförband. Grundutveckling ihop med Swerea AB har verifierat den tekniska potentialen i konceptet. Målet är att genomföra framgångsrika pilottester på tre olika typer av anläggningar varav minst ett vindkraftverk.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt av pilottesterna är att visa på tillräckliga mervärden för tre kategorier av anläggningsägare avseende fjärrövervakning av klämkraft i skruvförband och därmed erhålla underlag för beslut om att lansera TensionCam under 2019-2020.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår mellan 1 jan 2018 och 30 juni 2019 och är uppdelat i fyra delsteg. En initierad grupp av samarbetspartners har etablerats. Med stöd av gruppens erfarenhet ska pilottesterna säkerställa bästa möjliga verklighetskoppling, en vederhäftig process för att definiera förbättringspunkter liksom tillgång till spetskompetens för fortsatt utveckling. I gruppen ingår och kommer ingå t.ex. ägare av vindkraftverk och andra typer av anläggningsägare, underhållsföretag, forskningsinstitut och olika teknik- och kompetensleverantörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.