Pilotsatsning finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag (SISP)

Diarienummer 2012-03160
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 1 843 099 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta pilotprojekt var tvådelat; 1. genom nationellt koordinerat kommunikation och urval ge 20 innovativa unga tillväxtföretag bidrag att med professionell kompetens utveckla IP-strategier, 2. testa det aktuella upplägget för kommunikation, urval stöd och uppföljning via den samlade nationella struktur som SISPs medlemmar - de regionalt förankrade innovationsaktörer inkubatorer och science parks - utgör.

Resultat och förväntade effekter

För de deltagande företagen bedöms sannolikheten till kommersiell framgång baserad på egen immateriella rättigheter öka. För de nationella intressenterna till innovationsstödssystemet har kunskapsunderlag skapats för utformande av framtida nationella insatser.

Upplägg och genomförande

På regeringens uppdrag gav VINNOVA och PRV branschföreningen SISP i uppdrag att genomföra denna pilot där SISP-medlemmarna (Sveriges inkubatorer och science parks) utgjorde regionala noder för kommunikation av erbjudande av bidrag för utveckling av IP-checkar, urval, affärsutvecklingsstöd för kommersialisering samt uppföljning. SISP koordinerade och utförde gemensam planerings-, kommunikations- och analysinsatser.

Externa länkar

Informationssida om SISPs projekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.