Pilotprojekt nationell utrullning av BIO-X

Diarienummer 2013-03108
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - Uppsala BIO
Bidrag från Vinnova 1 947 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte har varit att undersöka om A) den modell för innovations- och affärsutvecklingsstöd i tidig fas, benämnd BIO-X, kan överföras till andra regioner och utförarorganisationer i Sverige, samt att B) för detta implementera en styr- och finansieringsmodell. Slutsatsen är att en nationell utrullning av BIO-X inte möter några hinder. Rutiner för implementering av BIO-X har utarbetas så att a) VINNOVA:s styrmodeller och regelverk beaktas, b) den regionala utförarorganisationens arbetssätt behålls, utan att c) BIO-X modellen behöver anpassas annat än i formella delar.

Resultat och förväntade effekter

Det tydligaste uttrycket för de gemensamma åtaganden, inklusive regional finansiering av projektledare, som etablerats är den nationella utlysningen (upptagningsområde Sverige). I projektet har även ingått att överföra två tidigare utlysningsomgångar inom BIO-X till den nya modellen för finansiering och styrning från VINNOVA, vilket innebär att hela BIO-X processen, inkl genomförandefasen inkorporerats i den nya styr- och finansieringsmodellen. Resultaten ligger till grund för en övergång till driftsfas av nationella BIO-X kampanjer.

Upplägg och genomförande

Projektplanen har har levererats med måluppfyllelse enligt- eller över plan. Inom ramen för tre separata BIO-X utlysningar har 2013-2014 kostnadseffektiva rutiner för implementering av BIO-X utarbetas inom BIO-X processens samtliga faser. Kritiska framgångsfaktorer för det positiva resultatet av spridningen nationellt har varit a) kontinuerlig intern analys och förbättringsarbete; b) god dialog med VINNOVA och c) följeforskning. Dessutom d) stort engagemang från västra Götalands regionens och nätverken där, samt e) ett gott nationellt samarbete.

Externa länkar

BIO-X hemsida för information om BIO-X som process, utlysningar och pågående BIO-X projekt. Lanserad 15 maj 2015.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.