Pilotprojekt för utveckling av leveransformat och finansieringsmodeller för AI-kurser på mastersnivå

Diarienummer 2018-03829
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 5 653 730 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska i samverkan mellan Chalmers fakultet och behovsägare utveckla och pröva leveransformat och finansieringsmodeller som gör AI-relaterat kunskapsinnehåll i befintliga kurser på mastersnivå tillgängliga för yrkesverksamma. Målet för projektet är att: inventera kunskapsinnehållet i befintliga kurser med koppling till AI format- och innehållsmässigt anpassa och genomföra ett antal kurser för yrkesverksamma utvärdera och sammanfatta ett leveransformat med tillhörande finansieringsmodell för yrkesverksammas kontinuerliga kompetensutveckling.

Förväntade effekter och resultat

I arbetet för att skapa ett livslångt lärande bidrar detta projekt med en modell för hur befintligt paketerad kunskap vid Chalmers skulle kunna göras tillgänglig på ett resurseffektivt sätt även för yrkesverksamma i behov av att vidareutbilda sig. Effekten av lärosätets modell för livslångt lärande blir att samhällets olika organisationer och företag snabbare och enklare kommer kunna få tillgång till kunskap som utvecklar deras medarbetare att arbeta på ett annat sätt eller inom nya områden genom tillämpning av ny kunskap.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis arbetar behovsägare från privat och offentlig sektor tillsammans med Chalmers fakultet med att inventera och analysera befintligt kursutbud för att initiera konceptutveckling och -prövning. Därefter genomförs utveckling och anpassning av utbildningsinnehåll och -format för att skapa tillgänglighet och relevans för yrkesverksamma. Avslutningsvis genomförs utbildningarna och därefter utvärderas deras innehållsmässiga relevans, formatmässiga attraktivitet samt finansieringsmodellens långsiktiga hållbarhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.