Pilotprojekt för begreppsliggörande av innovation och nyttiggörande från Humanistisk samhällsvetenskaplig forskning

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för genusforskning
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

1. En forskargrupp är rekryterad som författare till antologin. Arbete fortgår och under tidig vår 2013 publiceras en antologi. Samtliga uppräknade ämnen är väl representerade utom etik. 2. I antologin kommer begrepp och modellutveckling att diskuteras. Området är förhållandevis omoget, därför kommer begrepp att föreslås, men inte i fastställas i rapporten. Begreppsutveckling pågår nationellt, och modellutveckling likaså, men är i tidiga skeden. 3. Tankemodeller föreslås i ett kapitel av antologin.

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer att nå uppställda mål. Dock är tidsplanen något förskjuten framåt i tid, vilket har stämts av med projekthandläggaren på Vinnova. Under året har projektledaren tillfrågats vid ett flertal tillfällen att föreläsa och hålla seminarier i anslutning till projektet. Ett stort intresse finns nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Under våren 2012 rekryterades författare till antologin och ett preliminärt upplägg fastställdes i dialog med de bidragande kollegorna. I september hölls en workshop med alla deltagande författare. I och med detta intensifierades skrivarbetet. Ett par områden som bör kompletteras identifierades också. Workshop 2 som skall genomföras som ett dialogmöte med samhällsaktörer relaterat till området var planerad till november men sköts framåt i tiden till januari 2013. I mars 2013 räknar vi med att antologin är färdigt för publicering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04024

Statistik för sidan