Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilotprojekt - Etablering av en nationell ”Teknikparksfunktion”

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Universitet - Forskning, Samverkan & Innovation
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2022 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Enskilda projekt : Forskningsinfrastruktur - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång RU Teknikparksfunktion - SPIRITprojektet

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med SPIRIT pilotprojekt har varit att ta fram förslag på hur en neutral och inkluderande arena för att tillgängliggöra och främja nyttjandet av anläggningarna MAX IV och ESS nationellt och internationellt kan organiseras och samordnas över sju noder. Arbetet har resulterat i förslaget SPIRIT Fas I som föreslår uppbyggandet av en nationell organisation samt vidareutvecklar av nödvändiga strukturer, funktioner och arbetsmetoder för att skapa förutsättningar för en bredare och mer långsiktig investering från 2025 och framåt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Pilotprojektet har arbetat fram ett förslag till en samverkansmodell som svarat upp mot många av de behov och förutsättningar som framkommit i såväl de dialoger Vinnova hade under 2021 och de dialoger som skett under pilotprojektets genomförande. Det bildade konsortiet SPIRIT har gemensamt tagit fram ett förslag på hur en uppbyggnadsfas av organisationen under SPIRIT Fas I kan se ut.

Upplägg och genomförande

Uppdraget utfördes under styrning av URFI - Universitetens Referensgrupp for Forsknings Infrastruktur - varav sju universitet bildade en styrgrupp för SPIRIT bestående av: LU (projektkoordinator), LiU, LTU, Chalmers , SU, UU, UmU, Samt MAX IV och ESS. Arbetet utfördes av representanter från de sju universiteten, MAX IV och ESS och leddes av en projektledare från ESS fram till 30.06.2023 och en projektledare från MAX IV fram till 30.11.2023. Arbetsgruppen ansvarade for att inkludera alla relevanta aktorer i sina ekosystem, inkl andra högskolor, industrier och institut.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2023

Diarienummer 2022-01386

Statistik för sidan