Pilot studie Swedish Policy Innovation lab - Center of excellence for applied value creation and health sector reform

Diarienummer 2017-05189
Koordinator Västerbottens läns landsting - F&U Staben
Bidrag från Vinnova 1 898 330 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att bygga en grund och en plattform för ett nationellt initiativ som kan ta itu med de strukturella och systematiska hindren i svensk hälso- och sjukvård när det gäller implementering av innovation i partnerskap mellan intressenter inom hälsosektorn å ena sidan och den privata sektorn å andra sidan.

Förväntade effekter och resultat

a) En fullständig översikt över de viktigaste strukturella hinder och rekommendationer som identifieras i förhållande till värdeskapande innovationer i partnerskap inom hälsosektorn. b) En plan på hur de strukturella hinder som identifierats skulle kunna hanteras inom ramen för ett "Swedish Policy Innovation Lab".

Planerat upplägg och genomförande

Västerbottens läns landsting kommer att leda arbetet men med ett nationellt perspektiv. En litteraturstudie kommer att inleda arbetet. Därefter sker samverkan med relevanta intressenter från hälso- och sjukvården samt industrin för att skapa en bred förståelse för olika intressenters hinder och utmaningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.