PHASE II IICUREG - INCREASED INNOVATION CAPACITY and UTILIZATION of RESEARCH and EDUCATION FOR GROWTH

Diarienummer 2013-04738
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation System
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

De tre kompletterande perspektiven syftade till att stärka samverkan centralt och lokalt. - Inside-Out perspektiv arbete med värdeskapande i spetsmiljöer har positivt påverkat attityder och stärkt förutsättningar på individnivå att skapa konstruktiva samarbeten med externa parter. - Utifrån och in perspektiv ökad partnerkännedom och initialt utformande av ramverk för samverkan med parter som företag och offentliga organisationer. - Studentperspektiv ökad kunskap om studenters drivkrafter och behov samt ett konkret förslag om en samordnad studentstödsfunktion.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit en centralt förankrad funktion för samverkan. Förutsättningarna för erfarenhetsutbyte på tvärs över fakulteterna har förbättrats och möjliggör att pågående samverkansarbete kan bli mer uppmärksammat. Goda exempel kan utvecklas till strategiska satsningar. En ökad partnerkännedom är en nyckelkomponent för vårt vidare arbete med initierade strukturer för partnerskapsavtal. Tester och utvärdering inom studentstödet har möjliggjort att vi har kunnat definiera utvecklingsområden för att stärka studenters entreprenöriella förmågor.

Upplägg och genomförande

Beviljade medel var mindre än sökta vilket bidrog till skarpare fokus mot nyckeln som var och är att arbeta med att stärka den centrala förankringen för att sedan kunna arbeta utvecklande och strategiskt. De 3 perspektiven har dock kvarstått. Effekten är att genomslaget förstärkts. T ex arbetet med värdeskapande ute i miljöerna har tagits väl emot och ger ett underifrån perspektiv som kan stärka strategiskt arbete med samverkan centralt. Vidare har aktiviteterna för studenter bidragit till att utmaningar och möjligheter har synliggjorts och kompletterar det centrala arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.