Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PeptiSystems - IP Strategi

Diarienummer
Koordinator PeptiSystems AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillsammans med en patentjurist från Brann utarbeta en strategi för hur bolaget kan förvalta och utveckla sina immateriella tillgångar för att optimera dess värden och befrämja bolagets lönsamhet på kort och lång sikt. Målet med projektet var att PeptiSystems efter projektets avslut ska ha en tydlig strategi för hur bolaget ska hantera sina immateriella tillgångar ur ett affärsmässigt perspektiv som är förankrad i organisationen. Projektet har resulterat i att en rapport har tagits fram som i detalj beskriver bolagets IP-strategi.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en rapport som beskriver bolagets IP-strategi. Rapporten har skapat bättre förutsättningar för bolaget att lyckas på marknaden genom bättre förståelse av vad som ska skyddas av bolaget och på vilket sätt. Genom en omvärldsanalys har ett antal konkurrenter identifierats samt ett antal tredjepartspatent studerats. En FTO analys uppdaterades som en del av projektet tillsammans med patentjurister från Brann. Under projektets gång har extern finansiering säkrats. Framtagningen av en tydlig IP-strategi har varit viktig för att säkra finansieringen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes tillsammans med patentjurister från Patentbyrån Brann i Uppsala. Arbetet har gjorts genom ett antal möten med patentjuristerna där fokus har legat på följande: 1.Nulägesanalys för att identifiera existerande IP tillgångar samt innovationer som är viktiga för bolaget. 2.Omvärldsanalys för att identifiera konkurrenter samt relevanta tredjepartspatent 3.Identifiera vad som ska skyddas med IP och hur. Ta fram en skriftlig guideline som beskriver hur bolaget ska agera avseende IP relaterade frågor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2019

Diarienummer 2019-01902

Statistik för sidan