Peak Innovation II - kompletteringsansökan

Diarienummer
Koordinator Mid Sweden Science Park AB
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Satsningens verksamhet syftar till att uppnå visionen och skapa hållbar tillväxt. De långsiktiga övergripande målen och positionerna kopplade till visionen har enligt ovan till stor del redan uppnåtts. Företagen visar ett ökande intresse kring affärsutveckling och FoU-samarbete med forskningsmiljöer. Initiativet har hos forskningsmiljöerna möjliggjort anställningar som både haft en viktig roll i samproduktionen, men även bidraget med nya kunskaper och ny ämneskompetens till forskningsmiljöerna i stort. även samproduktionen med näringslivet har utvecklats starkt.

Resultat och förväntade effekter

Peak Innovation har i olika grad medverkat till följande: 7 nyetablerade företag 13 marknadsintroducerade produkter/tjänster 3 inlämnade patentansökningar 19 prototyper 12 ansökningar om utvecklingsfinansiering 2 nya processer i företag 11 nystartade företag 90 medverkande företag enl. VINNOVAs kategori 1 & 2 27 medverkande akademiker 36 vetenskapliga publikationer med externa granskare Ett 70-tal FoU-projekt i samarbete med företag och idrott. Inflödet av FoU-förfrågningar från nationella/internationella företag och idrotten är fortsatt starkt ökande.

Upplägg och genomförande

Partnerskapsstyrelsens beslutade handlingsplan inkl. organisation och arbetssätt har genomförts med bra resultat. En omorganisering skapade under en period lägre aktivitet, innefattade dock inte aktiviteter i forskningsmiljöerna. Omorganisationen påverkade även följeforskningen vars insatser under en period minskade. Flertalet internationella aktiviteter fick av samma anledning flyttas fram. Resurserna inom utvecklingsfinansiering, riktat mot företagens behov, kunde inte fullt ut användas såsom det var tänkt då en ERUF-ansökan krävde mera insatser än planerat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03891

Statistik för sidan