Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Påverkansplattform Medtech4Health

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Påverkansplattformen IMPACT har drivits av Medtech4Health och Swelife tillsammans i syfte att öka det svenska intresset för och deltagandet i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 samt påverka nästa innehållet i nästa ramprogram. Målen har i allt väsentligt uppfyllts med ett breddat informationsspridande, ett ökat intresse hos forskare och SME med flera initierade konsortiediskussioner, fler ansökningar från SME samt mätbara inspel i olika utlysningsdrafter.

Långsiktiga effekter som förväntas

De goda resultaten som uppmätts inom projektet genererar ett ökat återflöde från EU:s forsknings- och innovationsprogram till Sverige på kort sikt. På lång sikt visar engagemanget vid olika genomförda aktiviteter på en stor potential och intresse för programmen och de svenska styrkeområden. En grund är därmed lagd för att ännu fler samarbeten och ansökningar kan skapas på sikt. De inspel som projektet bidragit till gör också att framtida utlysningar bättre kommer att matcha svenska intressen.

Upplägg och genomförande

Arbetsmetodiken där Medtech4Health och Swelife gemensamt drivit projektet med en arbetsgrupp bestående av de 3 branschorganisationerna inom life science, akademi, regionföreträdare mfl har i grunden varit mycket bra. Ett brett kunnande och nätverk fanns därmed tillgängligt för projektets genomförande. Valda aktiviteter har alla bidragit till att nå kvantitativa målen i projektet alt ökad kunskap för deltagande parter samt viktigt nätverksbyggande. Deltagandet i referensgrupp Hälsas arbete har varit en bra väg för påverkan av utlysningstexterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-00525

Statistik för sidan