Påverkansplattform för svensk jordsystemmodellering

Diarienummer 2015-04761
Koordinator SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT - SMHI - Norrköping
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2015 B

Syfte och mål

Plattformen syftar till att etablera och stärka samverkan mellan aktörer inom svensk klimat- och jordsystemforskning och att stärka samarbeten inom området i offentlig och privat sektor. Huvudmålsättningar handlar dels om att flytta fram Sveriges position inom klimat- och jordsystemforskning och innovativ användning genom ökat deltagande i H2020-projekt och dels om att etablera en långsiktig gemensam samverkansplattform för svensk klimat- och jordsystemmodellering. Bidrag med inspel till kommande H2020-utlysningar och efterföljande EU-program är också en målsättning.

Förväntade effekter och resultat

Plattformen etablerar ett svenskt nätverk som definierar forskningsbehov dels utifrån forskningsfronten om klimat- och jordsystemprocesser och dels utifrån samhällets behov och nytta av klimatinformation och innovationsdriven anpassning. De identifierade forskningsbehoven kommuniceras på ett effektivt sätt och svensk klimat- och jordsystemforskning kan fortsätta vara framgångsrik i konkurrensen om EU-medel med förbättrat internationellt genomslag. Plattformen bidrar till att svenska forskningsfinansiärer kan få en bättre hävstång på klimatforskningsområdet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet organiseras i fyra delar: * kartläggning av svenska forskarsamhällets syn på hur jordsystemmodelleringen bör utvecklas och vad svenska grupper kan bidra med * etablera och stärka nätverk mellan svensk jordsystemmodellering och innovativt entreprenörskap i Sverige * samordna partnernas insatser i sina respektive nordiska, europeiska och andra internationella nätverk * stödja formuleringar av kommande H2020-utlysningar och sprida kunskap om påverkan och projektsökande i området Bl a står nätverkande, workshops, deltagande i internationella möten på agendan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.