Övergripande IPR-strategi för OneRepay Sweden AB

Diarienummer
Koordinator OneRepay Sweden AB - OneRepay Sweden AB (Rudin Communication)
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi har nyligen genomfört en investerarrunda och i samband med denna har vi identifierat behovet av att få en bättre bild av vår IP-hantering. Syftet är att: -få en övergripande bild av nuläge och att framtagande av IP strategi för att stärka företagets position och minimera IP-relaterade risker. -vi kan förbereda oss att kunna erbjuda vår tjänst på den globala marknaden och EU som prioriterad marknad. Målen är att: -stärka konkurrenskraften genom IP-strategi -ligga till grund för beslut om expansion på den globala marknaden (EU)

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att ta fram en strategi för att hantera IP-relaterade frågor. Vi förväntar oss också att kunna identifiera affärsmöjligheter genom immateriella värden i vårt bolag och på den marknaden vi befinner oss på och väljer att expandera till. Vi förväntar att resultatet ska stärka vår position i förhandlingar och i konkurrensen med andra aktörer på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Övergripande tidsplanen: 1. Inventering av IP-tillgångar. Nulägesanalys i workshop med Zacco (januari 2019) 2. Utformning av IP-strategi utifrån de prioriterade IP-områdena. (ferbruari-maj 2019) 3. Implementering av IP-strategi (augusti-oktober 2019) Resurser: -juridisk konsultation för rådgivning av att uppnå uppsatta mål -egen arbetstid för att genomföra IP-strategi i bolaget (förarbete, startegiarbete och implementering)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.