Orsakar virusinfektioner i lungan utveckling av astma? - Studier av samspelet mellan mastceller och epitelceller

Diarienummer 2015-04921
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 1 398 293 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Trots hög prevalens vet man lite om patologin bakom astma och en stor del av patienterna blir inte hjälpta av medicinering. En av hypoteserna angående uppkomsten av astma är att upprepade virala infektioner i barndomen stör epitel-immuncell samarbetet och ändrar lungans tolerans mot allergener. Hos vissa individer leder detta till utvecklingen av astma. Mycket lite är känt om samverkan mellan slemhinnan och dess epitelceller och mastceller. Hypotesen för denna ansökan är att interaktioner mellan virusinfekterat epitel och mastceller är en drivande faktor i utveckling av astma.

Förväntade effekter och resultat

Den framtida forskningen vid Lunds universitet kommer att länka samman min starka bakgrund inom mastcellsbiologin med den nyförvärvade kunskapen från Imperial College angående in vitro modeller av virusinfektioner i luftvägsepitel. Forskningen kommer även skapa framgångsrika samarbeten viktiga för förståelsen bakom astmautveckling. ökad kunskap om samspelet mellan mastceller och slemhinnan i den allergiska inflammationen kan förhoppningsvis stimulera till ny viktig forskning och i förlängningen bidra till förbättrad specifik behandling av olika typer av astma.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt kommer epitelceller från astmatiker och friska kontroller stimuleras med ämnen som irriterar slemhinnan vid astma utveckling, så som allergener och virus. De ämnen som epitelcellerna producerar som svar på dessa irritationer kommer sedan ges till mastceller som har utvunnits från blodet från astma patienter och friska frivilliga. Hur dessa mastceller svarar kommer därefter studeras med hjälp av avancerad analys av mastcells relaterade ämnen. Detta återkopplas därefter till morfologiska förändringar i lungvävnaden i dessa patienter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.