Organisering och Strategi för Innovation: Ramverk för Innovationsarbete i Styrelser

Diarienummer 2017-02613
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Syftet med projektet är att (1) utveckla forskningsbaserad kunskap om behov och praktik relaterat till förnyelseförmåga och innovationsledning i styrelser i etablerade företag med olika ägarformer, (2) tillämpa kunskapen för att möta ett konkret utvecklingsbehov i minst två företag, samt (3) paketera forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap i ett ramverk för organisering och strategi för innovation som kan spridas och nyttiggöras till ett större antal företag genom projektets intermediärer.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut ska kunskap om hur styrelser driver kontinuerligt innovationsarbete på ett fruktbart och situationsanpassat sätt ha skapats. Vidare ska projektet ha resulterat i ett utvecklat och testat ramverk för organisering och strategi för innovation, anpassat för kontinuerligt bruk i styrelser. På längre sikt är målsättningen att de deltagande företagen vidareutvecklat det levererade ramverket och etablerat dess kontinuerliga användning i sitt styrelsearbete, på så sätt att det används i den årliga planeringscykeln, eller ännu mer frekvent.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i nära samarbete med medverkande företag. I ett första steg görs en kunskapsinventering i form av en litteraturstudie och en intervjustudie med involverade bolagsstyrelser. Baserat på kunskapsinventeringen utvecklas ett ramverk för strategiskt innovationsarbete som anpassas till och implementeras i de två styrelserna genom workshops och gemensamt utvecklingsarbete utgående ifrån deras specifika behov och önskemål. Utöver detta genomförs aktiviteter för spridning av projektresultat till andra företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.