Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Organisering för samordning av kompetens - Förbättrad konkurrenskraft i kunskapsintensiva tjänsteföretag

Diarienummer
Koordinator EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET HANDELSHÖGSK STH - EFI - Ekonomiska Forskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Organisering för samordning av kompetens - Förbättrad konkurrenskraft i kunskapsintensiva tjänsteföretagKonkurrenskraften i kunskapsintensiva tjänsteföretag (bl.a. IT- och teknikkonsulter), är till stor del beroende av förmågan att samordna och utveckla kompetens i det dagliga arbetet. I detta projekt utvecklas synsätt och konkreta modeller och tillvägagångssätt för hur kompetens kan samordnas och utvecklas i det dagliga arbetet utifrån en syn på kompetens som bestående av aktörers förmåga att, tillsammans med andra, skapa mening i komplexa situationer. Kompetens ses också som kollektiv genom sin förankring i kunskapspraktiker (communities of practice), vilket lyfter fram betydelsen av relationer inom och mellan kunskapspraktiker.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förmågan att samordna kompetens för kompetent handlande ser vi som ett dialektiskt samspel mellan individers förmåga och vilja och förutsättningar på uppdrags- och organisationsnivå i form av strukturer och styr- och ledningsprocesser. Projektet skall i nära samarbete med företag skapa en ökad förståelse för detta samspel genom att utveckla nya förutsättningar och arbetssätt för samordning av kompetens på individ, uppdrags och organisationsnivå.

Upplägg och genomförande

Projektet skall bedrivas aktionsorienterat. Det inleds med en förstudie kring deltagande företags förmåga att samordna kompetens. Förstudien följs upp av konkreta utvecklingsprojekt där nya arbetssätt utvecklas och prövas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02100

Statistik för sidan