Organisering, ledning och kommersialisering av kreativa processer: Sex fallstudier

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 1 421 965 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utifrån fallstudier identifiera och illustrera ´best practices´ för ledning och organisering av kreativa processer och kommersialiseringen av deras resultat inom de kreativa och kulturella näringarna. Fallstudierna och deras lärdomar sammanfattas i ett bokkapitel i en för programmet gemensam bok som skall fungera som inspiration för organisationer och underlag för policyskapare.

Resultat och förväntade effekter

Fallstudierna pekar på att framgångsrik kommersialisering i de kreativa och kulturella näringarna vid sidan om en affärsidé kräver en tydlig personalidé - en idé om vilken kompetens som krävs för att producera och leverera tjänsterna och hur denna kompetens kan attraheras, utvecklas och samordnas. Fallen visar hur personalidén är en viktig förutsättning för geografisk duplicering av en verksamhet, för samordning av kreativa processer och för att attrahera resurser till verksamheter med stor osäkerhet kring deras resultat.

Upplägg och genomförande

Fallstudierna har valts bland framgångsrika organisationer i tre sektorer - måltid, reklam och filmproduktion. När det gäller måltid och reklam är företagen valda utifrån Dagens Industris lista över så kallade gaseller för år 2010. Här studeras Debaser och Lindius fisk (måltid) samt Ottoboni och United (reklam). När det gäller film har vi valt bland konstnärligt framgångsrika produktionsbolag som har lyckats kombinera detta med förhållandevis god ekonomisk stabilitet. Här har vi studerat Garagefilm och Götafilm. Företagen har studerats genom intervjuer och platsbesök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.