Organisatoriska förutsättningar för innovation: En undersökning av innovationsnätverk i den kreativa industrin

Diarienummer 2013-02524
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Organiseringen i både The Lodge och Umeå Creative Association byggde tidigt på goda relationer, trygghet i vilka kompetenser som fanns tillgängliga och var dessa fanns, men detta allt svårare då marknaden blir allt mer disruptiv och kompetenskraven blir mer diversifierade, därför kompletteras organiseringen som tidigare var i form av produktionsnätverk med allt fler internationella relationer för motorn i nätverket North Kingdom respektive Dohi Sweden. Detta genererade utökade utmaningar och möjligheter.

Resultat och förväntade effekter

även om de två nätverken var olika kämpade båda nätverk med att finna en balans mellan kollaboration och konkurrens mellan aktörerna. Båda nätverken fann det även svårt att finna och hålla fast vid kompetent personal. Rörande akademiska resultat från projektet har vi konstaterat hur existerande forskning inte har studerat heterogena innovationsnätverk av detta slag, och vårt första paper baserat på projektet gör därför ett tydligt bidrag.

Upplägg och genomförande

För att svara på forskningsfrågan organiserade vi arbetet med att genomföra intervjuer med representanter från de två innovationsnätverken. Vi har genomfört 7 intervjuer med representanter från The Lodge och 9 intervjuer med representanter från Umeå Creative Alliance. Utöver detta har vi haft två workshops med representanter från de två innovationsnätverken samt från Region Västerbotten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.