organisation av kreditbeslut i kristider

Diarienummer 2013-05104
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 2 365 081 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att studera hur banker reagerar organisatoriskt för att förhindra en framtida finanskris. Målet var att undersöka både hur en bank använder organisatoriska förändringar för att undvika en kris och hur dessa organisatoriska förändringar faktiskt ändrar arbetet i kreditbeslutsprocessen. Den bank vi hämtat vår empiri från var nära konkurs under finanskrisen i början av 90-talet och gjorde stora förluster i delar av verksamheten under krisen 2007-2008. Arbetet för att förhindra en ny kris var därför mycket aktivt vilket bidrog till projektets måluppfyllelse.

Resultat och förväntade effekter

Sedan finanskrisen i början av 90-talet har lagstiftning tillsammans med interna föreskrifter styrt kreditbeslutsprocessen i banker från en manuell rutin med stora lokala variationer till en IT-baserad rutin med detaljerade krav på information och beslut. Både externa och interna beslutsfattare har använt lagar och regler för att undvika en framtida finanskris. Vårt material visar dock att ju tydligare reglerna är utformade, desto viktigare blir kompetensen hos kredithandläggare och kreditchefer att hantera regler genom att anpassa dem till specifika situationer.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på kvantitativ data från en årlig medarbetarundersökning samt en genomgång av årsrapporter, finansiella rapporter mm och kvalitativ data från semistrukturerade intervjuer med chefer etc. och observationer av ett utbildningsprogram för kredithandläggare. Den analytiska fasen fortsatte tills vi upplevde mättnad i materialet. Sammanfattningsvis har vi använt en metod som utgår från datainsamling, analys och tolkning, diskussion av analys och tolkning med informanter och därefter insamling av ny data, analys och tolkning osv. tills mättnad uppstår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.