Optisense 2 - Analys, simulering och verifiering av sensorer för mätning av krafter och moment

Diarienummer 2011-03156
Koordinator Sondero Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 725 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att genom modellering, simulering och verifiering av mekaniska och elektromagnetiska egenskaper hos individuella och flera sammansatta sensorelement bygga upp kompetensen i företaget kring sensorteknologins egenskaper och möjligheter för att kunna utveckla nya sensormoduler med optimala egenskaper för olika applikationer. Förutom att kunna utveckla en ny sensormodul har företagetupptäckt att det finns potential att applicera teknologin inom helt nya marknadssegment där det tidigare inte verkade vara möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade projektresultatvar koncept för nya produkter som mäter kommersiellt mer efterfrågade storheter. De produkterna skulle baseras på en ny sensormodul utvecklad i projektet. Utfallet än så länge är ny kunskap om hur teknologin kan anpassas för nya applikationer inom olika marknadssegment som företaget tidigare inte närmat sig, exempelvis vågar inom life science och sportelektronik. Dessutom har diskussioner förts med ett antal potentiella licenstagare av teknologin. En av dessa håller redan på med testning och verifiering av teknologin avsedd för en ny produkt.

Upplägg och genomförande

I två delprojekt har de mekaniska och elektromagnetiska egenskaperna för sensorteknologin undersökts. De resultaten har sedan använts för att utveckla en ny sensormodul. I ett tredje delprojekt har resultaten av de två första delprojekten verifieras experimentellt. I ett fjärde delprojekt sammanställdes alla resultat. Vid en genomgång av dem befanns tre idéer/problemlösningar vara av sådan kvalitet att de bör patenteras. Ihopkoppling av såvälmekaniska som elektromagnetiska egenskaper för sensorteknologin har varit en framgångsrikt väg framåt för företaget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.