Optimering av ytegenskaper för en volymsoptimerad komponent

Diarienummer 2018-02976
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt avser att minska kostnaden vid bearbetning av viktsoptimerade konstruktioner genom att undersöka vilken minsta möjliga arbetsmån med bibehållen produktkvalité som måste uppfyllas vid sekventiell komponentbearbetning.

Förväntade effekter och resultat

Förväntas ge fördjupad kunskap om de egenskaper som förändras hos materialet från olika bearbetningssekvenser och hur dessa påverkar slutytans egenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Bearbetning kommer ske utifrån dagens produktion efterföljt av utvärdering efter respektive tempon över hur materialegenskaperna, restspänningarna, påverkats. Resultaten kommer sammanställas och arbetsmånen för dagens produktion kommer optimeras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.