Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimering av systemsäkerhet och tillförlitlighet i konceptfasen med fokus på kostnader kundnytta

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 3 070 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juli 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har följande syften och mål: - Metodikutveckling för att kunna ta fram säkrare och mer tillförlitliga produkter till en lägre kostnad. Detta är uppfyllt då en metodik är framtagen och utvärderad på ett subsystem till ett flygplan. Metodiken behöver dock utvecklas för att kunna användas i större skala. - Att utveckla en ny forskningsinriktning på Linköpings Universitet. Detta har också uppfyllt men ännu är ingen kurs inom området etablerad. - Licentiatexamen för en industridoktorand. Detta är uppfyllt, licentiatframläggning genomförd och godkänd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ny metodik för optimering av systemsäkerhet och tillförlitlighet. Detta leder till akademisk nytta då artiklar presenterats som förenar dessa områden på ett nytt sätt. Industriellt är effekter ännu svåra att skatta då metodiken måste utvecklas ytterligare för att bli industriellt tillämpbar. En forskningsinriktning vid LiU har skapats och systemsäkerhetsmoment har införts i kurser för civilingenjörer vilken ger en positiv effekt för spriding av området. På Saab har en systemsäkerhetsmetodik som baserar sig på ett funktionellt synsätt tagits fram.

Upplägg och genomförande

Projektet föregicks av en förstudie (NFFP5-2009-01316) vilken lagt en bra grund för fortsatt arbete i detta projekt. Projektupplägget har genomförts med en del på LiU och en del på Saab och en industridoktorand har arbetat i projektet vilket fungerat mycket bra som en länk mellan industri och högskola. Projektet har varit indelat i fem arbetspaket vilket lett till en tydlig plan för vad som ska utföras i olika tidsperioder. Alla milstolpar har fällts i tid och tidplanen har hållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01250

Statistik för sidan