OptiDrifT - optimerad gatudrift i tätort för förbättrad miljö, tillgänglighet och säkerhet

Diarienummer 2014-03753
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Syftet är att, i samarbete mellan forskare, kommunala väghållare, driftentreprenörer och maskintillverkare, ta fram och testa teknik och strategi för optimerad och innovativ vinter- och barmarksdrift i urban miljö samt att ta fram metoder att utvärdera effekterna av ny teknik och strategi. övergripande mål är att förbättra och optimera driften av gator och gång- coh cykelbanor i tätort för bättre miljö, framkomlighet och säkerhet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas utmynna i nya tekniker och strategier för vinter- och barmarksadrift i tätort, som publiceras i rapport och förmedlas till problemägare och utförare på seminarium och/eller workshop. Effekterna förväntas bli ökad insikt i hur drift gatudriften påverkar miljön, säkerheten och framkomligheten och ökad implementering av optimerade strategier och tekniker.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i 7 delprojekt: 1. Identifiering av samordnings- och optimeringsmöjligheter. 2. Utveckling av uppföljningsmått och metoder för åtgärder och effekter. 3. Tekniker och metoder för optimerad gatudrift i tätort. 4. Strategier för optimerad gatudrift. 5. Implementering och utvärdering av nya tekniker, metoder och strategier. 6. Syntes, rapportering och resultatspridning. 7. Projektledning och projektadministration.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.