Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OptiDrifT - optimerad gatudrift i tätort för förbättrad miljö, tillgänglighet och säkerhet

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 4 623 156 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har omfattat samarbete mellan, i syftet definierade, parter, där såväl workshop, enkät, fokusgrupp som projektmöten och referensgruppsmöten bidragit. Projektet har fokuserat på metodik och strategi i driftåtgärder mot vägdamm, där olika metoder och frekvenser utvärderats. Detta arbete har dels skett genom mätningar och dels genom kriteriebaserad analys åtgärds- och luftkvalitetsdata och dels genom scenarioanalys med hjälp av emissionsmodellen NORTRIP. Vidare har projektet tagit fram en vidareutvecklad metod för uppföljning av dammförråd på vägytan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ny kunskap om hur gatudriftåtgärder, som städning och dammbindning, kan minska emissionerna av PM10 från damning, samt tagit fram metoder för uppföljning, scenarioanalys och utvärdering av åtgärderna. Effekterna av resultaten bedöms främst ha betydelse för hur gatudriften kan förbättras och samverka avseende metoder och strategier, samt även kring hur uppföljningen av åtgärder kan utformas för att dokumentera vad som genomförs och ge underlag till förbättringar.

Upplägg och genomförande

Projektet har fungerat väl enligt plan avseende genomförande. Dock begränsades projektets handlingsfrihet av rigida entreprenörskontrakt samt av stadens prioritet på framkomlighet och att nå miljökvalitetsnormen, vilket medförde att flera idéer till förbättringar och optimering inte kunde provas och/eller inte kunde utvärderas. Ambitionen att kunna utveckla en mätmetod för uppföljning av dammängder inuti vakuumsugen var tvungen att överges, då miljön i maskinens vakuumsystem var för tuff för något mätinstrument.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03753

Statistik för sidan