Öppna innovationsmiljöer för läkemedelsutveckling i tidiga faser

Diarienummer 2013-02411
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Projektet tar sin utgångspunkt i hur universitetsnära innovationsmiljöer kan fungera som intermediärer vid innovationer inom life science-industrin . Sahlgrenska Science Park (SSP) tillsammans Redoxis och AstraZeneca ingår i studiens första steg.

Resultat och förväntade effekter

De resultat som stipulerades i termer av att relevanta aktörer skulle mobiliseras i projektet, samt att en gemensam ansökan skulle författats har uppfylls enligt vår bedömning

Upplägg och genomförande

Förstudien är baserad på semi-strukturerade intervjuer samt mer informella samtal med olika partner som är aktiva inom svensk life science. Resultat ger vid handen att det finns ett stort behov av att att vidare utveckla det svenska innovationssystemet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.