Öppna datatjänster för miljödata

Diarienummer 2012-04165
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att undersöka vilka förutsättningar som råder för att publicera miljödata som öppna data genom applikationsgränssnitt (API). Valda dataflöden var, miljögranskning av läkemedel [1], hydrologiska mätdata [2], mätdata av marknära ozon (ozonmätnätet) [3] och miljögifter i biota [4]. Målet var att efter kartlaggda förutsättningar publicera minst två av dem som öppna dataflöden, tillgängliga utan några restriktioner eller krav ställda på potentiella användare. Flöde [2] och flöde [3] har publicerats, flöde [1] och flöde [4] har ännu inte publicerats.

Resultat och förväntade effekter

Tjänster som utvecklats i projektet ligger öppet tillgängliga som API, tillsammans med testklienter och kod. Portalen är under utveckling och har som syftet att, tillhandahålla öppna dataflöden inom miljöområdet. Miljödata som avses är längre tidsserier men också mätkampanjer inom projekt, som av naturliga skäl blir exklusiva både i fråga vad som mäts, när och var. Förväntningen är att tidigare otillgängliga mätdata kan publiceras öppet och att projektet blir en startpunkt för att lyfta fram data för forskning, för miljörapportering och för nya tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i fyra faser; information, struktur, API utveckling och publicering. Varje fas utformades som kravspecifikation till nästkommande fas. För två dataflöden [2] och [3] fortskred arbetet enligt plan och efter genomgång av intern strukturering kunde metodval, val av databas och serverarkitektur fastställas och uteveckling av API igångsättas. För flöde [1] och [4] var situationen mer komplex. Flöde [1] har lett till ett nytt projekt, med omarbetning av datastruktur. Flöde [4] är under utredning av dataägare där specifikation förväntas under våren.

Externa länkar

Direktlänk till testklient för hydrologiska data. Direktlänk till testklient för ozonmätnätet. Direktlänk till API, enligt SOS 2.0 standard, för ozonmätnätet. Portal för öppna miljödata. Direktlänk till RESTful API för hydrologiska mätdata.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.