Öppen innovation - effekter på innovationsprocessen

Diarienummer 2013-02446
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

Vi hade tre övergripande målsättningar för förstudien: 1) Identifiera centrala utmaningar för öppna innovationsprocesser. Våra fallföretag har lyft fram ett antal frågor som utmanande men strategiskt avgörande och därmed centrala för vår studie. 2) Bygga en grund för djupstudien. Syftet med huvudstudien är att stötta Volvo CE och SCA Forest i deras arbete mot öppnare innovationsprocesser och bedriva vetenskaplig forskning inom området. 3) Sprida kunskap. Detta har vi uppnått genom workshops på Volvo CE och SCA samt med en referensgrupp av privata och offentliga organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande resultatet från förstudien är att svenskt näringsliv ser ett behov av att öppna innovationsprocesserna, men samtidigt saknar kunskap kring detta. Vidare ser vi att ´öppen innovation´ såsom det populärt beskrivs har tydliga begränsningar. Förstudien har resulterat i en ömsesidig kunskapshöjning mellan akademi och deltagande organisationer samt i definierande av ett gemensamt projekt för huvudstudien.

Upplägg och genomförande

Vi har genom intervjuer och workshop med sammanlagt ett hundratal individer på Volvo CE och SCA skapat oss en djup förståelse för vad begreppet öppen innovation innebär i en svensk industrikontext. Vidare har vi genom samarbete med en bredare referensgrupp kunnat bredda och sprida våra resultat. Denna typ av kvalitativt genomförande har fungerat väl, utifrån syftet att förstå de specifika utmaningar kring öppen innovation som möter svenskt näringsliv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.