Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omvårdnadsintensiv - en patientsäkerhetsmodell med ett personcentrerat arbetssätt

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Medicin/Geriatrik/Akutmottagning
Bidrag från Vinnova 685 650 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att anpassa vårdmiljön i en patientsal, här kallad omvårdnadsintensiv (OVI), för patienter med avancerade omvårdnadsbehov med målet att minska förekomsten av vårdskador och att öka känslan av trygghet. Resultatet visade att vårdskadorna var färre bland patienter som vårdades på OVI, att patienterna kände sig trygga med att ha personalen i sin närhet på rummet och att vårdtiderna var hälften så långa jämfört med de patienter som vårdades på övriga vårdplatser.

Resultat och förväntade effekter

Totalt rapporterades 29 fallolyckor under projekttiden. Inget fall inträffade på OVI då den var bemannad, men tre inträffade på obemannad tid. På övriga vårdplatser inträffade 26 fall. I en journalstudie fann vi inget trycksår på OVI, men två trycksår på övriga vårdplatser. På OVI drabbades en patient av lunginflammation och tre patienter på övriga vårdplatser. Medelvårdtiden var 7,3 dagar på OVI och 15,5 dagar på övriga vårdplatser. Arbetsmiljön upplevdes lugnare än på ordinarie expeditioner där sjuksköterskan i sedvanlig vård tillbringade mer tid.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med att omvårdnadspersonal utbildades i vårdmiljöns betydelse för patientsäkerhet. De fick själva planera vårdmiljöns utformning, utrustning och arbetsrutiner. Alla patienter bedömdes avseende risker för undernäring, nedsatt munhälsa, fall och trycksår. Mätningar utfördes och avstämningsmöten hölls regelbundet med personal och chefer. Sammanfattningsvis anser vi att OVI konceptet med fördel kan skalas upp till fler enheter dygnet runt då vi ser att de vårdskador som inträffade i den jämförande gruppen sannolikt hade kunnat undvikas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02500

Statistik för sidan