Omvårdnadsintensiv - en patientsäkerhetsmodell med ett personcentrerat arbetssätt

Diarienummer 2017-02500
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Medicin/Geriatrik/Akutmottagning
Bidrag från Vinnova 685 650 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Projektets syfte är att testa en personcentrerad patientsäkerhetsmodell för äldre personer med avancerat omvårdnadsbehov och med långvarigt medicinskt sjukdomstillstånd. I projektet kallar vi modellen Omvårdnadsintensiv. Målet med omvårdnadsintensiven är att minska förekomsten av vårdskador och att öka känslan av trygghet bland äldre patienter med kroniska sjukdomstillstånd på sjukhus.

Förväntade effekter och resultat

Att utvärdera effekterna av ett personcentrerat arbetssätt som främjar patientsäkerheten, upplevelsen av trygghet och tilltron till egen förmåga för sköra äldre patienter med avancerat omvårdnadsbehov som vårdas på sjukhus. Jämfört med vårdavdelning som bedriver sedvanlig vård ska inom projekttiden: - vårdskadorna vara 10% lägre - patienterna uppleva ökad trygghet - vårdtiden vara oförändrad eller kortare - >50% av patienterna upprätthålla de fysiska funktionerna, >15% förbättra fysiska funktionerna under vårdtiden och likaså tilltron till dessa.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras vid en av verksamhetens sju allmän intermedicinska slutenvårdsavdelningar. Äldre och sköra patienterna kommer att identifieras och läggas in på omvårdnadsintensiven där förutsättningarna för att möta patientens avancerade omvårdnadsbehov, har anpassats avseende kompetens, material, utrustning och hjälpmedel utifrån våra resultat i VINNOVA projketet i fas ett. Detta kommer nu i fas två att kontinuerligt testas samt utvärderas och modifieras med stöd av en arbetsgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.