Ökad prestanda och konkurrenskraft genom effektiv bearbetning av den nya superlegeringen AD730

Diarienummer 2016-05449
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 1 785 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

AD730 är ett högtemperaturmaterial som erbjuder en bättre kombination av högtemperaturegenskaper och kostnad än andra gjutna och smidda superlegeringar för flygmotorer och gasturbiner. Projekts mål är att ta fram kunskap och data som behövs för effektiv maskinbearbetning av AD730 i syfte att kunna tillverka turbinskivor med förbättrad livslängd. Materialrelaterade forskningsfrågor, så som maskinbearbetbarhet, förändringar av egenskaperna i den bearbetade ytan och dess inverkan på livslängd samt metoder för efterbehandling på komponenternas utmattningsegenskaper, kommer att studeras.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste förväntade resultaten inkluderar: - Data om maskinbearbetbarhet, egenskaper hos bearbetade ytor samt processfönster för effektiv maskinbearbetning av AD730 turbinskivor. - Kunskap om vilka skärverktygsmaterial och geometrier som är lämpliga för effektiv bearbetning av AD730 till turbinskivor. - Kännedom om utmattningsegenskaper för maskinbearbetad AD730 och möjligheter för förbättring genom efterbehandling. - Ökad förståelse för sambandet mellan maskinbearbetningen och komponentens prestanda. Förväntad effekt vid användning av AD730 är ökad effektivitet hos gasturbiner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i två etapper innehållande sex arbetspaket vardera och kommer att genomföras i nära samarbete mellan alla partners. Maskinbearbetbarheten samt karakterisering av förändringar i egenskaper hos bearbetade ytor blir fokus under etapp 1. Processfönster samt verktygsmaterial som identifierats för svarvning från etapp 1 kommer att valideras för andra bearbetningsprocesser, t.ex. fräsning eller brotschning, i etapp 2. Utmattningsegenskaper hos svarvade prover samt påverkan av efterbehandling, t.ex. kulpening, kommer också att studeras under etapp 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.