Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad kapacitet för innovativt utvecklingsarbete i närsjukvården: en utveckling av flexibla stödkoncept

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att lednings- och stödfunktioner ska få bättre förutsättningar att leda och stödja innovativ utveckling inom närsjukvården. Målet var att utveckla, testa och sprida stödkoncept för praktisk använding vid utvecklingsprocesser. Vi utgick från en generisk modell utvecklad av forskarna och har testat, utvecklat och förfinat stödkoncept via pro-aktiv och reaktiv användning av koncepten vid utveckling av nära vård och tvärprofessionella geriatriska team samt vid strategiskt utvecklingsarbete med komplext innehåll.

Resultat och förväntade effekter

Projektets förväntade effekter som även infriats är att lednings- och stödfunktioner inom närsjukvården i Piteå testat och etablerat koncepttänkandet som bas för utvecklings- och innovationsarbete, med en förväntad stärkt grundkapacitet för att hantera ständig förändring och organisatoriskt lärande. Enligt närsjukvårdens ledning tillämpas den generiska modellen och dess stödkoncept på ledningsnivå inom närsjukvården i Piteå, spridning av koncepten har skett till verksamhetsutvecklare och HR personal samt inom utvecklingsavdelningen.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter delas in i ledningsgruppsmöten, planeringsmöten, förankring, workshops, lokala möten, forskarmöten och bidrag till en kunskapsbank. Utveckling och test har skett vid 7 workshops med deltagare från regionens utvecklingsavdelning och närsjukvård. Mellan dessa har praktiskt tillämpning skett. Parallellt med testning och vidareutveckling av modellen jobbade vi med pedagogiska frågor inför användning och spridning. På ledningsnivå såg man att arbetssättet gav ett stöd utöver andra modeller med fokus på mikronivån, vilket underlättar en helhetssyn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04494

Statistik för sidan