Oförstörande lokalisering av otätheter i byggnader med radio- och radarteknik

Diarienummer 2014-02780
Koordinator Radarbolaget i Gävle AB - Radarbolaget AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Det övergripande syftet och målet med ett utvecklingsprojekt är att utveckla en teknik och metod för oförstörande lokalisering av otätheter i byggnader med radio- och radarteknik. Därigenom skulle fastighetsägare och byggföretag kunna kartlägga otätheter i befintliga och nya byggnader för att åtgärda dessa otätheter med syfte att minska energianvändningen och minska inflödet av föroreningar. Tekniken och metoden ska utvecklas så att den har en generisk utgångspunkt, vilket innebär att den även kan användas inom andra områden och på olika marknader.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet var att ta fram underlag och planera inför kommande utvecklingsprojekt. Dessa mål är uppnådda. Det kan dock konstateras att nuvarande kommersiell potential inte var så stor som förväntad. Det innebär att en mer generisk produkt måste tas fram samt att den fungerar för fler marknadssegment och på en internationell marknad. Samarbetet med Högskolan i Gävle ledde fram till ett trepartssamarbete med University of Missouri S&T, ett av de ledande radarcentra i världen. Högskolan har också kunnat göra sina första väggtester med en av Radarbolaget uthyrd radarskanner.

Upplägg och genomförande

Radarbolaget har aldrig tidigare tagit fram underlag och planerat inför kommande utvecklingsprojekt med hjälp av ett planeringsbidrag. Detta bidrag har underlättat arbetet, men också medfört att det gjorts mer noggrant och omfattande än vid vanlig projektplanering. Den främsta fördelen med upplägget är att det granskas kritiskt både av marknadsrepresentanter inom Bygginnovationen och av en statlig myndighet. En accepterad ansökan visar att det finns ett behov på marknaden och att projektidén inte är helt ogenomtänkt. Radarbolaget erhöll bra feedback vid ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.