Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytt vaccin mot mastit hos nötkreatur orsakad av Staphylococcus aureus

Diarienummer
Koordinator Intervacc AB
Bidrag från Vinnova 1 553 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningarna att använda fusionsproteiner som vaccin mot S aureus infektioner. Primärt har bovina mastiter varit målgruppen. Ett vaccin mot bovina S aureus mastiter har dock betydelse även för utvecklingen av vaccin mot infektioner på människa. De fusionsproteiner som framställts har visat på goda förutsättningar att användas som vaccinkandidater. Antikroppar riktar sig mot proteiner av betydelse för bakteriens patogenes. Fusionerna har konstruerats med syfte att underlätta storskalig rening och stabilitet

Resultat och förväntade effekter

Resultaten stärker uppfattningen att fusionsproteiner med en mångfald ingående korta delar är lämpliga som vacciner. Antikroppar bildas då mot ett flertal funktioner och strukturer av vikt för bakteriens patogenes. De delar som valts ut av ingående proteiner är valda så att rening och stabilitet främjas, vilket här har påvisats fungera väl. Framställning av veterinära vacciner måste vara kostnadseffektiv vilket resultaten tyder på. Många tidigare försök beskrivna i litteraturen att vaccinera mot S aureus infektioner har fallerat på att endast ett eller fåtal antigen ingått.

Upplägg och genomförande

Sammanlagt har vi uttryckt 6 fusionsproteiner där delar av 20 olika proteiner ingår. Från de ingående proteinerna ingår endast mycket korta delar, utvalda med tanke på förväntad immunogenicitet, struktur och inbördes kompatibilitet. Två av fusionsproteinerna har immuniserats i kanin.Antikroppsnivån har mätts mot var och en av de ingående komponenterna som ”single”-protein. Analysen visar att ingående delar var och en har god immunogenicitet och att antikropparna torde ha en funktion att blockera infektionsförloppet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2018

Diarienummer 2018-01804

Statistik för sidan