Nytt instrument för att ta cancerprover endoskopiskt- Endodrill

Diarienummer 2013-04462
Koordinator BibbInstruments AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet och syftet var att verifiera tekniken och instrumentet kliniskt och se om det kunde ta prov som gick att använda för praktisk cancerdiagnostik. För att uppnå detta behövde instrumentet verifieras tekniskt och regulatoriska samt skyddas patentmässigt.

Resultat och förväntade effekter

Instrumentet kan leverera tekniskt adekvata prover för histopatologisk bedömning av cancermisstänkta förändringar. Det kunde genomföras på ett säkert sätt och såväl god- som elakartade förändringar fastställdes på proverna Ett steriliserbart flergångsinstrumentet konstruerades och CE märktes Instrumentets svenska patentansökan godkändes och efterföljande PCT ansökan godkändes med mindre justeringar. En kostnadbegränsad freedom-to-operate undersökning genomfördes utan att några hinder hittades. Nationell ansökningar för de 8 största marknaderna är inskickade

Upplägg och genomförande

Hela projektet genomfördes som milstolpar på 6 månader som sedan rapporterades av muntligen och skriftligen till Vinnova. Den kliniska verifieringen genomfördes i form av en etiskt godkänd pilotstudie på 10 patienter. Det steriliserbara flergångsinstrumentet konstruerades, testades och kunde CE märkas samt registreras hos läkemedelsverket. Patentarbetet genomfördes med rådgivning från Lunds universitet och en patentbyrå (Awapatent). Såväl svensk ansökan som PCT genomfördes och nationella undersökningar är inskickade.

Externa länkar

En hemsida som beskriver såväl projektet, bakgrunden, tekniken, personerna och vad vi vill uppnå

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.