Nya metoder för utveckling av innovativa produktkoncept i tidiga faser

Diarienummer 2014-03318
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 3 519 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att identifiera, testa och implementera produktutvecklingsmetoder som ligger i den absoluta framkanten för ide- och konceptutveckling i de tidiga produktutvecklingsfaserna. Detta syfte har uppfyllts genom både praktiska och teoretiska bidrag.

Resultat och förväntade effekter

Syftet har uppfyllts genom författandet av totalt sju peer-review artiklar (publicerade eller under granskning) samt genom ett nytt verktyg för innovativ ide- och konceptutveckling som tar utgångspunkten i företagsspecifika problem. Utöver detta har projektet resulterat i företagsspecifika förbättringar i respektive medverkande företag.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett omfattande empiriskt arbete i form av totalt 49 intervjuer, 16 workshops på medverkande företag, och 2 större workshops mot en bredare publik. Projektet har även genomfört en större enkätstudie med ca 150 svarande företag, samt analys av forsknings- och populärvetenskaplig litteratur för att identifiera metoder och tekniker för innovativ ide- och konceptutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.