Nya losningar for framtidens sjukvard - kartlaggning av medicinska uppfinningar vid Karolinska Institutet

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

De mål som detta projekt ämnade uppfylla har uppfyllts. en metod har utvecklats som kan användas vid andra Svenska universitet och/eller högskolor. Informationen gällande i vilken utsträckning erhållna patent har exploaterats och i vilken kommersialiseringsfas dessa befinner sig i har samlats in och en analys av detta pågår. Faktorer som underlättar respektive utgör hinder i kommersialiseringsprocessen har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

En databas bestående av patentinformation för forskare vid tre KI institutioner har byggts upp. Enligt enkätresultaten tror majoriteten av professorerna att kommersialiseringen skulle minska om lärarundantaget togs bort; hälften av professorerna har patenterat; vanligast är kommersialisering i samarbete med företag och 12% anger i samarbete med TTOs; hälften anger att ännu inget har hänt med deras patent. KIs Innovationskontor har använt sig av resultaten för att utveckla sin strategi. Den kartläggningsmetodologi som utvecklats skulle kunna användas vid andra universitet.

Upplägg och genomförande

Informationen i den patentdatabas som byggts upp täcker alla de forskare som arbetat vid tre KI institutioner under åren 1995-2005. Alla namn har validerats för att säkerställa att de patent som identifierats verkligen kan kopplas till en KI forskare. Analys av patentdata pågår. En enkät med frågor relaterade till entreprenörskap och kommersialisering, förhållningssätt till patent och samverkan med näringslivet skickades ut till forskare vid fem institutioner. Svarsfrekvensen uppgick till 48%. Utöver detta har 12 intervjuer med forskare genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02840

Statistik för sidan