Nya innovationsförmågor för extern rekombinering (NICER)

Diarienummer 2016-03219
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång 2015-07089-en

Syfte och mål

Projektet NICER adresserar hur organisatoriska förutsättningar kan skapas för att möta utmaningarna kopplat till digitaliseringen som för många företag innebär en ökad produktkomplexitet och behov att inhämta extern kunskap. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till att öka företagens rekombinativa förmågor genom effektiv användning av extern kunskap. Målsättningen är att projektet ska stödja företag att skapa förutsättningar för att organisera interna funktioner och roller som möjliggör innovationssamarbete.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt förväntas projektet att identifiera väsentliga element i (1) en kompetensmodell för ingenjörernas roll i innovationssamarbeten, (2) ett ledningssystem och (3) operativa processer för att hantera nya innovationsflöden, och (4) en strategi för långsiktig extern rekombinering för systemutveckling. De deltagande företagen förväntas också ha tagit ett steg mot att utveckla deras förmågor för extern rekombinering vidare. Förväntande effekter på längre sikt är att projektets resultat ska ha spridits till ett bredare nätverk av organisationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Ericsson och Saab och bygger på två parallella studier, ett på varje företag. Studierna kopplas till fyra centrala områden, dvs ingenjörens roll och kompetenser, processer för extern kunskapsinhämtning, ledning och organisering av innovationssamarbete, och nya arbetssätt för systemutveckling. Praktiker från de deltagande företag involveras aktivt i studien. Särskilda aktiviteter organiseras för att sprida den nya kunskapen inom varje område och för projektet som helhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.