Nya grödor för framtidens mat

Diarienummer
Koordinator Open Eye AB
Bidrag från Vinnova 488 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet motiveras av behovet att fram fler och bättre livsmedel som tillgodoser en ökad tillgång till mat som har hälsomässiga fördelar, som har mindre negativ påverkan på miljön och som samtidigt tillför ekonomiska vinster till alla leverantörer i livsmedelskedjan. Enskilda aktörer har svårt att ta fram nya livsmedel eftersom varje led i livsmedelskedjan har sina utmaningar. Projektet har mobiliserat aktörer och länkar ihop alla från försöksodling, forskning och råvaruproduktion till livsmedelsförädling, distribution, försäljning och konsumtion.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål är lägga grunden för en utvecklingsmiljö och en livsmedelskedja som levererar nya livsmedel löpande. Projektet har lyckats etablera en sådan miljö som i ett första skede levererar fem nya svenskproducerade livsmedel. Deltagare som ingår i kedjan kan komma att variera över tid beroende på vilka livsmedel som försöksodling och marknadsstudier tar fram. Vägen till marknaden beror på vilka utmaningarna är. Fler producenter, forskare, livsmedelsföretag mm kommer engageras efter behov under projektform B.

Upplägg och genomförande

Projektledningen driver försöksodling och tar fram förslag till nya produkter, engagerar partners, avtal mm. Forskare och livsmedelsproducenter utvärderar livsmedlens odlingsduglighet och nutritionsvärde och marknadspotential och de utmaningar som projektet har att lösa för att bli en framgångsrik ny produkt. Ingående dialog med företrädare för konsumenter och grupper med särskilda krav på säker mat resulterar i beslut huruvida man ska producera det nya livsmedlet. överenskommelser mellan råvaruproducenter, livsmedelsproducenter och marknad om leverans och villkor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.