Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya diagnostiska och terapeutiska metoder för klarcellig njurcancer

Diarienummer
Koordinator AKURU PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projektet var att utveckla en ny specifik diagnostisk metod för detektion av klarcellig njurcancer baserat på en redan existerande metod för detektion av biomarkören DAT. Vi initierade och genomdrev därför en klinisk prövning för utvärdering av det existerande diagnostiska läkemedlet. Vi har i denna prövning analyserat fem patienter med misstänkt metastaserad njurcancer och därefter utvärderat metoden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från prövningen visade att den existerande metoden inte var tillräckligt bra för att använda för detektion av njurtumörer idag. Vi anser att DAT-detektion för identifiering av klarcelliga njurcancertumörer fortfarande fungerar, dock med ökad sensitivitet och specificitet än den metod som existerar idag. Nya molekyler för DAT detektion har identifierats och affärsplan har därmed utvecklats och uppdaterats. I projektet har Key Opinion Leaders identifierats och värdefulla kontakter har knutits.

Upplägg och genomförande

Akuru Pharma har fungerat som koordinerande part för läkemedelsprövning med avsikt att utröna om existerande DAT-diagnostik kan användas för detektion av njurcancer. Prövningen har utförts i samarbete med Lunds Universitet och Region Skåne har stått för rekrytering av patienter och undersökning. Analys av resultaten har utförts av oberoende radiolog. Koordinator har drivit all kommunikation med relevanta myndigheter som läkemedelsverket, etikprövningsnämnd och strålskyddsmyndighetoch har koordinerat interaktion mellan monitor, klinik och skapare av CRF.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03367

Statistik för sidan