Ny produkt för hårtillväxt

Diarienummer 2013-03719
Koordinator Follicum AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta FOL-005 närmre klinisk prövning. Viktiga mål har varit verkningsmekanismen, verifiera effekt på humant material, distribution i huden och cirkulationen samt utreda eventuella negativa effekter. Uppfyllelsen har varit god särskilt för verifieringen av effekt på humant material, upptag och distribution av FOL-005 samt säkerhetsstudierna. Uppfyllelsen för att utreda verkningsmekanismen har lett fram till bra utgångspunkter för vidare arbete. Follicum AB är nu redo att planera och ansöka om den första kliniska prövningen av FOL-005.

Resultat och förväntade effekter

Verifieringen av effekt i human hud är av stort värde för Follicum AB och ökar företagets potential att utveckla FOL-005 till ett verksamt läkemedel. Resultaten kring distribution av peptiden och genomförandet av de regulatoriska säkerhetsstudierna och resultatet av dessa har fört FOL-005 närmre en klinisk prövning. Follicum AB kommer tack vare stödet från Vinnova kunna sammanställa data och ansöka om en prövning redan under hösten. Arbetet har även lett till att projektet nu har identifierat flera viktiga modellsystem/tekniker och samarbetspartners för det fortsatta arbetet.

Upplägg och genomförande

Follicum AB har avancerat utvecklingsarbetet i princip enligt försöksplanen. även om alla studier inte har gett ett konklusivt resultat har övervägande delen av studierna lett projektet framåt på ett effektivt sätt. Projektledning från företaget och samarbete med konsulter och forskningslab har fungerat mycket bra. Nya samarbetspartners och nya tekniker som för arbetet framåt på ett effektivare sätt har under projektets tid identifierats vilket kommer vara värdefullt i det vidare arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.