Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny metod för utveckling av statlig styrning utifrån en helhetssyn - exemplet innovation inom precisionsmedicin

Diarienummer
Koordinator Ekonomistyrningsverket
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål har uppfyllts. Systemanalysen företagen, vården och forskningen upplever en rad hinder för utvecklingen av precisionsmedicin kopplade till den statliga styrningen. Analysen indikerar att en förändrad statlig styrning skulle kunna bidra till ökad effektivitet i relation till de politiska målen. Projektet har resulterat i ett kunskapsunderlag för utveckling av den statliga styrningen. Projektet har även bidragit till Ekonomistyrningsverket metodutveckling för systemanalys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets förväntade resultat och effekter nåddes i stor utsträckning. Det fanns myndigheter som saknade möjlighet att delta vid de workshoppar som arrangerades inom ramen för systemanalysen. Således fick inte alla myndigheter ökad kunskap om varandra och de ramar som den statliga styrningen sätter för deras verksamhet vid dessa tillfällen. Däremot togs ett kunskapsunderlag fram som bygger på workshopresultaten och skickades ut brett till berörda aktörer. ESV har efter projektet ökad kunskap om hur system kan analyseras i syfte att ta fram kunskapsunderlag.

Upplägg och genomförande

Tre workshoppar arrangerades inom ramen för systemanalysen. Den första workshoppen syftade till att utveckla den metod som sedan användes vid de andra två workshopparna. De efterföljande workshopparna samlade representanter för industrin, myndigheter, regeringskansliet, forskare och hälso- och sjukvården. Till dessa två workshoppar togs genom en intervju- och dokumentstudie ett kunskapsunderlag fram som sedan utvecklades av deltagarna. Kunskapsunderlaget levererades till regeringskansliet som ett inspel till den statliga styrningen inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2018

Diarienummer 2018-04821

Statistik för sidan