Ny metod för utveckling av statlig styrning utifrån en helhetssyn - exemplet innovation inom precisionsmedicin

Diarienummer 2018-04821
Koordinator Ekonomistyrningsverket
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att besvara följande frågor: Hur påverkar rådande statlig styrning företagens och vårdens innovationsprocesser i systemet kring precisionsmedicin? Kan förändrad styrning av de statliga myndigheter som ingår i systemet kring precisionsmedicin bidra till ökad effektivitet i relation till de innovationspolitiska målen? Projektet har två mål. För det första att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas för att utveckla den statliga styrningen. För det andra att bidra till metodutvecklingen inom systemanalyser.

Förväntade effekter och resultat

Effekter: 1)Berörda myndigheter har ökad kunskap om hur resultatstyrningen påverkar förutsättningarna för innovationsprocessen inom området precisionsmedicin och hur styrningen eventuellt kan utvecklas 2)Aktörerna i systemet kring precisionsmedicin har ökad kunskap om varandra och de ramar som den statliga styrningen sätter för deras verksamhet. 3)Ekonomistyrningsverket har ökad kunskap om hur system kan analyseras i syfte att ta fram kunskapsunderlag. Resultat: Fyra genomförda workshops med berörda myndigheter och företag, ett kunskapsunderlag samt en slutrapport.

Planerat upplägg och genomförande

Ekonomistyrningsverket och berörda parter ska analysera den statliga styrningens påverkan på innovationsprocesser inom precisionsmedicin. Nedan presenteras ett möjligt upplägg som kan justeras efter samtal med involverade aktörer. 2019Aktiviteter Jan-febFörberedelser för workshopserie (intervjuer och dokumentstudie) Mar Workshop 1: Kartläggning och problemformulering Apr Workshop 2: Behovsanalys Maj Workshop 3: Förslag på utveckling av styrning Workshop 4: Återkoppling rapportutkast Jun Uppföljning av projektet, leverans av kunskapsunderlag och slutrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.