Ny behandling mot hjärt-kärlsjukdom

Diarienummer
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 1 910 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att förbereda inför kommande kommersialiseringsprocess genom att utföra nyckelstudier och utveckla strategiska dokument att använda i processen. Ett lyckat projekt, och önskat slutmål, sattes till att genom riktade verifierings- och affärsutvecklande insatser nå fortsatt finansiering. Detta slutmål har uppnåtts. Genom Vinnovas stöd så har unika substanser förfinats och patenterats. Under projektets gång har kapital attraherats vilket tryggat framtida utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har knutit ett samarbetsavtal om fortsatt utveckling tillsammans med AstraZeneca. Detta innebär att ett stark team bildats där projektgruppen, genom Lipigon Pharmaceuticals, bidrar med ämnesspecifik expertkunskap och där AstraZeneca är en världsledande läkemedelsutvecklare. Detta innebär att Lipigon Pharmaceuticals kan expandera och initiera nya utvecklingsprojekt. Vinnovaprojektet har därigenom gynnat den nationella tillväxten.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att arbeta affärsmässigt med strategi och utveckling. Fokus har hela tiden legat på slutmålet och hur fortsatt finansiering kan nås på bästa sätt. Projektet har inte kunnat leverera alla specifika delmål men ansatsen att göra så har haft stor betydelse för utfallet. Alla aktiviteter i Vinnovaprojektet, var för sig och tillsammans, har bidragit till att slutmålet. Genom att hålla en god flexibilitet genetmot projektet och ledningens önskemål så har Vinnovas hjälp var aboslut avgörande för det goda utfallet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.