New cell-on-chip technology improves allergy diagnostics

Diarienummer 2015-00983
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - oktober 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) - våren 2015

Syfte och mål

Allergier påverkar livet för mer än 60 miljoner människor i Europa och basofilerna har en viktig roll i den allergiska reaktionen. Därför behövs en noggrann patient-nära test som kan mäta basofilfunktionen. Vi utvecklar en objektiv och säker cellulär test för diagnostik och monitorering av allergiska individer. Testet kommer ge avsevärda hälsoekonomiska vinster genom förbättrad kapacitet att diagnostisera/övervaka personanpassade behandlingar, ersätta tidskrävande och mindre säkra in vivo provokationer och göra analyserna mer patientnära och kostnadseffektiva.

Resultat och förväntade effekter

Vi introducerar ett nytt mikrofluidbaserat basofilaktiveringstest. Det mikrofluidiska chipet kunde fånga basofiler direkt från helblod följt av in vitro-aktivering och kvantifiering av aktiveringsmarkörer. Förväntade effekter är: (i) Det kan ersätta tidskrävande och mindre säkra in vivo provokationer och flödescytometri vid diagnostik och monitorering /optimering av nya behandlingar. (ii) Analyser av patientens allergenskänslighet blir mer tillgängliga och resurseffektiva. (iii) Tid och pengar sparas för enskilda patienter, vården och samhället.

Upplägg och genomförande

Vårt tillvägagångssätt är ett diagnostiskt test baserat på ett cell-on-chip-system med basofilspecifika monoklonala antikroppar som kan fånga livskraftiga basofiler, från en liten volym blod, i ett steg utan föregående provhantering. Projektets utformning och genomförande är indelat i tre faser med specifika delar. Fas 1, alla steg för design och utveckling av mikrofluidiken genomfördes. Fas 2, experiment utfördes på allergiska och icke-allergiska patienter i en simulerad aktivering. Fas 3, kliniska prov användes för att utvärdera det mikrofluidiska chipet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.