Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Neverland

Diarienummer
Koordinator Igeia Health Labs AB
Bidrag från Vinnova 88 218 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Sjuktalen inom området psykosomatiska sjukdomar ökar. En viktig aspekt i det förebyggande arbetet är att underlätta för individer att enkelt och snabbt kunna sänka stressnivåer. Detta projekt syftar till att utveckla ett mobilt vilrum som kan främja hälsa på arbetsplatsen. Målet för denna projektfas var att utreda idéns marknadspotential och kunders önskemål. Projektet har bidragit till att det nu finns en marknadsanalys och en tydlig bild av behov och uppfattning hos potentiella kunder. I projektet har även en fullskalig prototyp tagits fram som kommer att vidareutvecklas.

Resultat och förväntade effekter

Detta delprojekt har varit ett viktigt steg i utredning av konceptets marknadspotential, vilket visat att förutsättningar finns för en kommersiellt gångbar produkt. Analys av behov samt önskemål från potentiella slutanvändare och kunder visar att konceptet är hållbart och önskvärt, med vissa justeringar för att möta önskemål/behov av placering, upplevelse och tillgänglighet. Inför kommande produktionsfas skall detaljerad testning av prototyp i testmiljö och hos slutanvändare utredas. Flera samarbetspartners har knutits till vidareutvecklingen av produkt och koncept.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter har fokuserat på en vidareutveckling av produkten parallellt med interaktion med kunder, slutanvändare och partners. I samverkan med nya partners har konceptidén vidareutvecklats genom visualisering, revidering och validering i workshops och tekniska tester inklusive prototyparbeten där även kravställning ingått. Kunder och slutanvändare har bidragit på ett värdefullt sätt med insikter om behov och önskemål samt uppfattning av koncept och prototypskisser. Interaktion med dessa grupper har skett genom workshops, möten och intervjuer under Q3 2017.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2017

Diarienummer 2017-04726

Statistik för sidan