NavMem - Navigation Support for Older Travellers with Memory Decline

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 797 327 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

åldersrelaterade minnesproblem, mild kognitiv funktionsnedsättning (MCI), och kognitiva funktionsnedsättningar p.g.a sjukdomar som stroke, hjärnskador eller tidig demens, har negative effekter på förmågan att navigera och orientera sig. Upprepad desorientering kan orsaka rädsla för att gå ut ensam vilket kan leda till isolering. Projektet har utvecklat ett system som ger stöd för orientering och navigering och därmed minskad risk för desorientering (och isolering).

Resultat och förväntade effekter

NavMem har utvecklat en högnivå-prototyp av ett system som ger stöd för orientering och navigering och två mindre specialiserade appar som kan minska rädslan för att gå vilse. För att undvika att stigmatisera användare med kognitiva funktionsnedsättningar har systemen utformats generellt för äldre fotgängare. Det erbjuder även särskilt utformad vägvisningsinformation som hjälper personer med åldersrelaterade minnesproblem och kognitiva funktionsnedsättningar p.g.a sjukdomar som stroke, hjärnskador eller tidig demens att undvika desorientering.

Upplägg och genomförande

Det iterativa upplägget av projektet och samarbetet mellan aktiva partner har varit gott och jämfört med planen har en ytterligare iteration gåtts igenom. Två partner-byten har komplicerat samarbetet och det omständliga bytet av partner i Storbritannien tog mycket lång tid och påverkade kvaliteten på slut-produkten av det större systemet (Navmem Explorer). Långtidstesterna av systemet som ursprungligen planerades att vara flera månader kortades då det för båda iterationerna visade sig ge tillräckliga resultat för kunskapsinhämtning att testa 2-6 veckor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.