Nätverket för innovationsupphandling

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 642 498 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att etablera ett nätverk för myndigheter och offentliga organisationer för att öka kunskapen om och utbyta erfarenheter kring innovationsupphandling i Sverige. Målet var att bidra till ökad kunskap, identifiera hinder, identifiera åtgärder och möjligheter, skapa erfarenhetsutbyte och lärande samt att sprida resultat och kunskap. Nätverket har utvärderat måluppfyllelsen enligt ovan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till ny kunskap, nya insikter och lärande. Kunskapen om förutsättningarna för innovationsupphandling har ökat, inom och utanför nätverket, seminerierna och möten i plan.-gruppen har bidragit till medvetenhet om hinder och möjligheter. Seminarierna och hemsidan har varit en plattform för erfarenhetsutbyte och lärande. Ett av syftena, att följa ett antal pågående innovationsupphandlingar i landet för att lära, har ej uppnåtts pga avsaknaden av aktuella ex. Planeringsgruppen har för avsikt att fortsätta nätverkets arbete, formerna ska diskuteras i sept.

Upplägg och genomförande

Projektet arbetade i form av ett nätverk med en planeringsgrupp där deltagarna delade ansvar för innehåll och aktiviteter. För det operativa och samordnande arbetet svarade en projektledare (på 30 %) som planerade och genomförde aktiviteter som beslutas av planeringsgruppen. Under projektets 18 månader anordnades tre nationella kunskapsseminarier, planeringsgruppen träffades på projektmöten vid sju tillfällen. Nätverket hade en hemsida med relevant material och diskussionsmöjlighet. Det var en utmaning för nätverket var att upprätthålla engagemang och ambition över tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.