Nationellt system för insamling och analys av data för bättre övervakning av sjukdomar på sällskapsdjur och hästar

Diarienummer 2015-05947
Koordinator Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag från Vinnova 498 048 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Vi har undersökt förutsättningarna för att utveckla och införa en nationell databas för journaldata från Sveriges djurkliniker och -sjukhus. Vinnovas bidrag tillsammans med resurser från SVA, SLU och Svensk Djursjukvård har möjliggjort projektet. Vi kan konstatera att det finns goda möjligheter för en nationell veterinärmedicinsk databas i Sverige. Svensk Djursjukvårds medlemmar och Distriktsveterinärorganisationen ställer sig positiva till att bidra med journaldata vilket innebär att förutsättningarna finns för en nära nog rikstäckande rapportering till databasen.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsprojektet har undersökt möjligheterna att införa en nationell veterinärmedicinsk databas i Sverige och resultaten från projektet visar att det finns goda förutsättningar att utveckla ett väl fungerande system samt även goda förutsättningar för en bra anslutning av kliniker när databasen finns på plats. Följaktligen har vi beslutat att gå vidare med ett utvecklingsprojekt. Vi förväntar oss att den framtida databasen kommer att skapa bättre förutsättningar för forskning och sjukdomsövervakning till nytta för såväl djurvälfärd, djursjukvård och folkhälsa.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit framgångsrikt mycket på grund av att vi tidigt påbörjade ett samarbete med SLU och Svensk Djursjukvård för att få idén om en nationell databas förankrad inom både akademin och näringen. Vi bildade en projektgrupp och en styrgrupp tillsammans för att samarbeta med frågor under planeringsprojektet såväl som för att förbereda oss inför ett gemensamt utvecklingsprojekt. En lyckad studieresa till England genomfördes där vi etablerade goda kontakter med representanter från SAVSNET och VetCompass. SAVSNET är nu en av projektparterna i utvecklingsprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.