Nationellt ramverk för Öppna Data inom kommun- och landstingsverksamhet

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: öka förståelsen för nuläget, främja dialog och ta fram vägledande dokument för att förbättra förutsättningarna för Sveriges kommuner och landsting att skapa skalbara digitala tjänster mha öppna data. Målsättningar har uppfyllts: Forum öppna Data och Nationellt kommunnätverk: kunskapsutbyte, kontaktskapande ökad kunskap om nuläget: effektkartläggning, enkätundersökning Gemensamt ramverk för arbetet med öppna data Metadatabeskrivningar för kommunala dataset, vägledning för att ta fram metadatabeskrivningar

Resultat och förväntade effekter

Forum öppna Data betraktas som mycket lyckosamt med många deltagare. Genom möten och kunskapsutbyte mellan intressenter har nya aktiviteter och projekt kunnat startas. Kommunnätverk kring öppna data har samlat några av de mest drivande kommunerna som har utbytit erfarenheter och utmaningar samt identifierat gemensamma behov. Forum, nätverket tillsammans med framtagna vägledningar utgör en bra grund för fortsatt arbete med breddpublicering av dataset. Effektkartläggningen och enkät är underlag till kommande kommunikationsaktiviteter för ytterligare mobilisering.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en tydlig nationell och samordnade inriktning. Samverkan och aktiviteter har genomförts med VINNOVA, Näringsdepartementet och E-delegationen. Arbetet har bedrivits genom en centralt koordinerande resurs som har förankrat arbetet och skapat diskussion bland tjänstemän och politiker genom olika nationella och reigonala forum. Det har varit tydligt under arbetets gång att det än så länge är ett mindre antal kommuner och eldsjälar som står för aktiviteter, engagerar sig i dialogen och kan visa upp resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.